Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Informacja dla kolegów pracujących w spółce NIS.

Koledzy,

W odpowiedzi na Wasze pytania dotyczące możliwości rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym informujemy, że kodeks pracy przewiduje taką możliwość w przypadku, kiedy pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

My zachęcamy każdego, kto nosi się z takim zamiarem, by zanim to zrobi skonsultował swój przypadek z prawnikami CDO24, którzy pomogą Wam ocenić, czy wystąpiły przesłanki do tego by rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia powołując się na Art. 55 § § 11, by mieć pewność co do skutków takiego działania.

Poniżej treść przytoczonego z KP artykułu 55:

Dz.U.2022.1510 tj.
Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.

Art. 55. [Rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracownika]
§ 1.
Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

§ 11.
Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.


§ 2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i § 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Witamy koleżanki i kolegów z Play

Benefity

Zgłoś deklarację

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność

strony www strony www