Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Dotyczy wyborów Społecznej Inspekcji Pracy w PLAY

Koleżanki i Koledzy,
 

Kadencja wybranych blisko cztery lata temu Społecznych Inspektorów Pracy dobiega końca. W związku z tym, już teraz chcemy Was poinformować, że rozpoczynamy przygotowania do przeprowadzenia wyborów na kolejną czteroletnią kadencję. Do naszej organizacji dołączyła duża grupa pracowników, która może nie wiedzieć, jakie uprawnienia i jakie zadania realizuje społeczna inspekcja pracy.

Najkrócej rzecz ujmując, społeczna inspekcja pracy jest uprawniona do kontrolowania warunków pracy i monitorowania wszelkich nieprawidłowości zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. Społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują wszyscy pracownicy zakładu pracy. Wybory SIP przeprowadza organizacja związkowa, a ważność wyborów nie podlega żadnej zewnętrznej kontroli.

Zgodnie z art. 185 § 1 Ustawy Kodeks pracy, społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp, sprawują społeczni inspektorzy pracy. Podstawę prawną regulującą działalność SIP stanowi Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy.

Aby zostać społecznym inspektorem pracy, kandydat musi spełnić kilka warunków - powinien mieć co najmniej 2-letni staż pracy w branży i 1 rok stażu w firmie, w której obecnie pracuje i być członkiem OM RAZEM w PLAY.

Wszystkich chętnych do działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa i szeroko pojmowanych warunków pracy, zachęcamy już teraz do tego, by wystawili swoje kandydatury w tych wyborach, szczególnie koleżanki i kolegów, którzy pracę w PLAY rozpoczynali przed wrześniem 2023 roku i są związani z PLAY znacznie dłużej niż pracownicy którzy przeszli do P4 z UPC i 3S.

Dla rozważających zaangażowanie się na w działalność związkową i SIP ważna informacja – osoby wybrane do pełnienia funkcji społecznych inspektorów pracy są objęte szczególną ochroną stosunku pracy, co reguluje ustawa o SIP w art. 13 [Ochrona stosunku pracy społecznego inspektora], który brzmi jak niżej:
  1. Zakład pracy nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W takim wypadku rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody statutowo właściwego organu zakładowej organizacji związkowej.
  2. Przepis ust. 1 nie narusza art. 40 Kodeksu pracy.
  3. Zakład pracy nie może wypowiedzieć pracownikowi pełniącemu funkcję społecznego inspektora pracy warunków pracy i płacy na jego niekorzyść w okresie ustalonym w ust. 1, chyba że wypowiedzenie stało się konieczne z przyczyn, o których mowa w art. 43 Kodeksu pracy.
Wkrótce przekażemy kolejne informacje i kalendarze działań związany z przeprowadzeniem wyborów SIP.

 
Z pozdrowieniem
Zarząd RAZEM w PLAY

Witamy koleżanki i kolegów z Play

Benefity

Zgłoś deklarację

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność

strony www strony www